หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
การศึกษาในตำบลหางน้ำสาคร
วัดป่าสัก
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
ศาสนสถานในตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
www.hangnamsakorn.go.th
 
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
นอกจากนี้ เทศบาลตำบลหางน้ำสาครยินดีรับคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น
นายไพฑูลย์ สีฟุ้ง
นายกเทศมนตรีตำบลหางน้ำสาคร

 
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-431-474 ค่ะ
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
   
 
   
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำค [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 111 
   
   
 
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 147 
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำค [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 116 
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำ [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 140 
   
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลุ่มบ้านนายประโยชน์ ทับนิล (ชุมชนยุคใหม่ทำใหม่) [ 13 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรงข้ามหน้าบ้านครูไสว อินทร์คุ้ม จากถนน คสล.เดิมถึงบ [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (นมยู.เอช.ที ห้วงปิด [ 12 ม.ค. 2564 ]

   
   
 
เว็บไซต์ ทต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ธ.ค. 2563)    อ่าน 93  ตอบ 2  
   
 
 

กลุ่มชุมชนคนรักเห็ด (บ้านเห็ดอินดี้)

วัดหัวถนน
 
OTOP ผลิตภัณฑ์
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4059  [ 20 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว111 [แบบรายงาน]  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว112  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว109  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว97 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว95  [ 19 ม.ค. 2564 ]
   
 
 
   
 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วน ที่ ชน 0023.1/ว326 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 (LPA Report 2020) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น ฯ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info ระบบใหม่) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
มติ ก.ท.จ.ชัยนาท ครั้งที่ 11/2563  [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
มติ ก.ท.จ.ชัยนาท ครั้งที่ 11/2563 (ด่วนที่สุด) [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินคูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ฯ [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
การมอบหมายภารกิจ และขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
เรื่อง ขออนุญาตจัดประชุมสภาอบต.เขาท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตัวชี้วัดที่ 8 (LPA) ปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ 8 (LPA) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวัดสิงห์ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำเภอหนองมะโมง) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
เปิดรับสมัครศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ฯ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
   
 
 
   
 
ทต.บ้านเชี่ยน เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังบ้านผู้ใหญ่ธนพงษ์ หม่ [ 4 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อแร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่องประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ประเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไก่เถื่อน แนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผลผู้ชนะจัดถังขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังไก่เถื่อน ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโร [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มะขามเฒ่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.มะขามเฒ่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขสวัสดิ์อ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.วังไก่เถื่อน การออกประกาศกระทรวงมหาดไท เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไก่เถื่อน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางาน [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มะขามเฒ่า ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
   
 
 
   
 


อบต.สะพานหิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายบ้านนายวน อิ่มรัง - ป่าสาธารณะป [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.สะพานหิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรบปรุงฟื้นฟูถนนสายบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 10 - บ้านพุน [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.สะพานหิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายบ้านสะพานหิน หมู่ 1 - บ้านหนองข [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.สะพานหิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายหนองกะทะถึงฝายเก็บกักน้ำแก้มลิง [ 21 ม.ค. 2564 ]ทต.ชัยนาท จ้างขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมวางท่อ คสล.ระบายน้ำ สายริมบึงอ้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะ [ 20 ม.ค. 2564 ]ทต.ชัยนาท จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ จำนวน ๔ สาย (๑) สายบ้านนายสายชล นาคปั้น หมู่ที [ 20 ม.ค. 2564 ]ทต.ชัยนาท จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ จำนวน ๔ สาย (๑) สายบ้านนายสายชล นาคปั้น หมู่ที [ 20 ม.ค. 2564 ]ทต.ชัยนาท จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ จำนวน ๔ สาย (๑) สายบ้านนายสายชล นาคปั้น หมู่ท [ 20 ม.ค. 2564 ]ทต.ชัยนาท จ้างขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมวางท่อ คสล.ระบายน้ำ สายริมบึงอ้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะ [ 20 ม.ค. 2564 ]อบต.สะพานหิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัส [ 19 ม.ค. 2564 ]ทต.หาดอาษา ประกวดราคาจ้างโครงการเทลูกรังบดอัดแน่นจากสายเอเชียถึงบ้านนายโก๊ะ เอี่ยมแป้น (ฝั่ [ 19 ม.ค. 2564 ]ทต.ชัยนาท จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายกระทุ่มราย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยนาท โดย [ 18 ม.ค. 2564 ]อบต.สุขเดือนห้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,6,12 บ้านวังค [ 18 ม.ค. 2564 ]ทต.ชัยนาท จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายกระทุ่มราย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยนาท โดย [ 18 ม.ค. 2564 ]อบต.สุขเดือนห้า วัสดุงานบ้านงานครัว [ 15 ม.ค. 2564 ]ทต.สรรคบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ของเดิม) รหัสทางหลวงท้อง [ 15 ม.ค. 2564 ]อบต.สุขเดือนห้า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ทต.หาดอาษา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4016 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ทต.ชัยนาท จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ๑.สายหลังร้านลาบคนเมือง หมู่ที่ ๕ [ 15 ม.ค. 2564 ]อบต.สุขเดือนห้า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
สายตรงปลัด
โทร : 08-6445-6455
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
ประมวลผลการสำรวจ
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 08-1727-9673
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 โทรศัพท์ : 0-5643-1474 โทรสาร : 0-5643-1546
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
จำนวนผู้เข้าชม 969,231 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร