หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-431-547 ค่ะ
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
จากการสอบถาม เดิมสภาพบ้านหางน้ำสาครเป็นป่าเป็นดง รกร้างว่างเปล่า ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย ต่อมาได้มีชาวบ้านหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อถึงฤดูแล้งได้เกิดการขาดแคลนน้ำที่จะให้สัตว์ดื่มกิน จึงไล่ต้อนฝูงสัตว์มาพักเลี้ยง อาศัยน้ำในลำแม่น้ำหางน้ำสาครตลอดฤดูแล้ง เมื่อถึงหน้าฤดูฝนจึงไล่ต้อนกลับสู่บ้านเดิม ระยะหลังต่อมาได้พิจารณาดูสถานที่ และพื้นที่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านได้ จึงได้ชักชวนกันตั้งหมู่บ้านอยู่ โดยไม่กลับไปที่บ้านหนองโพจึงเป็นที่มาของเชื้อสาย
ของชาวบ้านหางน้ำสาครสายหนึ่ง อีกสายหนึ่งได้อพยพมาจากบ้านเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มาอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ แล้วเริ่มจับจองที่ดินเพื่อครอบครองทำมาหาเลี้ยงชีพ ด้วยการทำนาบ้าง ทำไร่บ้าง จึงได้เลือกสถานที่ตั้งหมู่บ้านขึ้นที่ลำคลองทั้ง 3 สาย ซึ่งไหลมารวมกันเป็นครั้งแรก เพราะเป็นต้นของลำแม่น้ำหางน้ำสาคร ที่เป็นลำธารไหลผ่านสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่หมู่บ้านบางไก่เถื่อน ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ต่อมาชาวบ้านหนองโพและบ้านใกล้เคียงได้อพยพเข้ามาอาศัยมากขึ้น เชื้อสายคนบ้านหางน้ำสาครที่มาจากบ้านหนองโพและบ้านเขาทอง ได้มาอยู่กันตามประเพณี สืบตระกูล ประกอบอาชีพในการทำนาทำไร่จนมีความสมบูรณ์ บริบูรณ์ จนชาวต่างถิ่นก็ได้โยกย้ายเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นในเขตตำบลหางน้ำสาคร เดิมมีประชากรอยู่รวมกัน 14 หมู่บ้าน มีอาณาเขตที่ดินประมาณ 55,524 ไร่ ประชาชนทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ทำให้เกิดความสุขความเจริญมาจนถึงปัจจุบัน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลหางน้ำสาครเป็นหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับการยกฐานะ ขึ้นจากสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เดิมเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร คือ สุขาภิบาลหางน้ำสาคร จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 51 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2536
 
ตราสัญลักษณ์
 
พระแม่พระธรณีบีบมวยผมปล่อยน้ำลอยบนกระแสน้ำ
ภายในวงกลมด้านบน เป็นข้อความมีความหมายว่าพระแม่ธรณี
ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์บีบน้ำออกจากมวยผม นำมาซึ่งความสุขสมบูรณ์ของชาวประชา ซึ่งพ้องกับคำว่า หาง คือ หางเปีย หรือมวยผม น้ำคือ น้ำที่บีบออกมาเพื่อให้การเกษตร และความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุขรวมความแล้วคือ เป็นเทศบาล
ที่อุดมสมบูรณ์ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
 
ที่ตั้ง
 
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ตั้งอยู่ที่ ต.หางน้ำสาคร
และบางส่วนของ ต.อู่ตะเภา ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยนาท ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตรและห่างจาก
ตัวอำเภอมโนรมย์ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรมีพื้นที่ครอบคลุมหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ต.หางน้ำสาคร และบางส่วนของหมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
มีเนื้อที่ 27.9225 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,452 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองบางตาลาย เขตติดต่อ ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 
คลองบางตาลาย เขตติดต่อ ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาที
ต.ธรรมามูล
อ.เมืองชัยนาท
จ.ชัยนาท
ต.คุ้งสำเภา
อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท
ตำบลหางน้ำสาคร
ต.อู่ตะเภา
อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท
ต.เขาท่าพระ
อ.เมืองชัยนาท
จ.ชัยนาท
บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 
จำนวนประชากร
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,060 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 2,925 คน คิดเป็นร้อยละ 48.27
  หญิง จำนวน 3,135 คน คิดเป็นร้อยละ 51.73
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,109 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 217.01 คน/ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1   179 184 363 137
2   633 658 1,291 571
3   445 477 922 362
4   754 809 1,563 1,205
5   625 711 1,336 570
5 (อู่ตะเภา) 289 296 585 264
  รวม 2,925 3,135 6,060 3,109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-780-2876
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 โทรศัพท์ : 056-431547 โทรสาร : 056-431546
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
จำนวนผู้เข้าชม 15,569,599 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10