หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-431-547 ค่ะ
 
บทบาทหน้าที่
 
 
บทบาทหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบราชการทั่วไปของเทศบาลและส่วนราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้
  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    การดำเนินงานสารบรรณของเทศบาล
    การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ
    การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล
    การสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
    การรับ – ส่งเอกสารทั้งภายในและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
    การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
    การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
    การจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล
    การดำเนินงานธุรการการประชุมสภาเทศบาล
    สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน
    การเก็บรักษาหนังสือราชการ
    การควบคุมการลงทะเบียนคำสั่งและประกาศของเทศบาล
    การทำลายหนังสือราชการ
    อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
    งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
    งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
    งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
    งานงบประมาณ
    งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
    งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
    งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
    งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
    งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
    งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
    งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
    งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
    งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
    งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
    งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
    งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบ เป็นกรณีพิเศษ
    งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง
    งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาประเภทอื่นๆ
    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน
    ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ
    แสวงหาผู้นำท้องถิ่น
    เป็นผู้นำ เป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน
    ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
    อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
    ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ
    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
    งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
    งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
    งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
    งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
    งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
    งานการฝึกอบรมสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
    งานจัดทำวารสารรายงานกิจการเทศบาล
    งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
    งานระบบเสียงไร้สายของเทศบาล
    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานเลขานุการและจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติสรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน ในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ ราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงาน สัญญาต่างๆ เป็นต้น
    จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และ คำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
    ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
    จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
    ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
    ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพื่อให้งานดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
    ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-780-2876
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 โทรศัพท์ : 056-431547 โทรสาร : 056-431546
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
จำนวนผู้เข้าชม 15,440,581 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10