หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
>
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-431-474 ค่ะ
 
บทบาทหน้าที่
 
 
บทบาทหน้าที่
สำนักปลัด
 
มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งจัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานสารบรรณของเทศบาล
 
งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ
 
งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
 
งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
 
งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
 
งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 
งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
 
งานรับเรื่องร้องทุกและร้องเรียน
 
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
 
งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 
งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
 
งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
 
งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
 
งานงบประมาณ
 
งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 
งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล
และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 
งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
 
งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
 
งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
 
งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
 
งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
 
งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
 
งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
 
งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
 
งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบ เป็นกรณีพิเศษ
 
งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง
 
งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาประเภทอื่นๆ
 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
 
งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
 
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานปรับปรุง Website ของเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
 
งานระบบเครื่องข่ายในสำนักงาน (Lan) และ ระบบสื่อสาร สารสนเทศ (Internet) ของเทศบาล
 
งานระบบปฏิบัติการด้าน Software และ Hardware ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน
 
ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ
 
แสวงหาผู้นำท้องถิ่น
 
เป็นผู้นำ เป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน
 
ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
 
อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
 
ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ
 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
 
งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่างๆ
 
งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
 
งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
 
งานการฝึกอบรมสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
 
งานจัดทำวารสารรายงานกิจการเทศบาล
 
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
 
งานระบบเสียงไร้สายของเทศบาล
 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 08-6445-6455
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
ประมวลผลการสำรวจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 08-1727-9673
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 โทรศัพท์ : 0-5643-1474 โทรสาร : 0-5643-1546
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
จำนวนผู้เข้าชม 265,188 เริ่มนับ 18 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10